Hovedseksjon

Strategisk plan

Vår strategiske plan omhandler skolens viktigste satsninger for 2021. Den er utarbeidet av skolens plangruppe som består av teamledere og skolens ledelse. Strategisk plan er drøftet og forankret i skolens sentrale fora.

Lakkegata skole vil at alle elever skal ha gode, grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Å skape arena for elevenes aktive deltakelse i læringen, gjennom diskusjoner, kritisk tenkning og medvirkning, blir sentralt i skolens utvikling dette året. Skolen har også et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø. Alle på Lakkegata skole skal kjenne seg igjen i våre verdier som er: stolthet, ambisjoner, raushet og samhold.På bakgrunn av skolens resultater på nasjonale prøver, trivsels- og elevundersøkelsen, samt vår vei inn i Fagfornyelsen, har Lakkegata skole identifisert følgende fokusomåder skoleåret 2021:

1)    Elevenes læring og utvikling

2)    Et trygt og godt læringsmiljø

3)    Skolens profesjonsfelleskap

Satsningsområder 2021

- Planlegge, gjennomføre og evaluere elevenes læring med fokus på LK 20, de grunnleggende ferdighetene, inkluderende undervisning og fellesskap.

- Videreutvikle teamet rundt barnet på skolen og bruke pedagogisk analyse som metode i arbeidet.

- Videreutvikle skolens kollegaveiledning og profesjonsfellesskap.


Gjennom Strategisk plan for 2021 vil Lakkegata skole jobbe mot Byrådets langsiktige visjon:
"I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. (...) Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn."

Strategisk plan