Strategisk plan

I 2018 presterte elevene på Lakkegata skole godt i lesing og skriving. Vi ser at tiltakene til MerLærerne og tilpasset opplæring har effekt på elevenes læring. Å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev er det viktigste vi gjør for at våre elever skal kunne lese, skrive og regne tidlig i skoleløpet sitt. Strever elevene lenge med de grunnleggende ferdighetene, blir det vanskelig å ta igjen tapt læring senere i skoleløpet. Tidlig innsats innenfor de grunnleggende ferdighetene videreføres og fornyes. Vi vil ansette en regnelærer slik at vi får et MerLærer-team med to språklærere og to regnelærere. Målet med dette er å kunne følge opp regning på lik linje med lesing og skriving. Vi ser også at vi da kan få tettet igjen hull på 5-7. trinn og følge bedre opp 3.-4. trinn. Det er viktig for at elevene skal være godt forberedt til mellomtrinnet. Vi ser også for oss at en av språklærerne i større grad samarbeider med barnehagene for å få til en enda bedre overgang mellom barnehagen og skolen.

Skolen vil videre jobbe med en felles plan for de grunnleggende ferdighetene noe som gjør at vi som skole vet hva elevene skal kunne på de ulike trinnene, uavhengig av fag.

Tidlig innsats innebærer også å ha et godt samarbeid med AKS. Når skoleåret 2019-2020 starter vil vi ha gratis kjernetid for 1.-3. trinn. Kommunen stiller krav til denne kjernetiden ved at både elevenes læring sosialt og faglig forsterkes gjennom et godt samarbeid mellom skolen og AKS. Dette gjøres ved å gjennomføre gode planlagte læringsstøttende aktiviteter og oppfølging av psykososiale tiltak. Dette sikres gjennom faste samarbeidsmøter mellom lærere og baseledere og mellom AKS-leder og skolens ledelse.

Den siste elevundersøkelsen ga oss gode resultater, men vi kan ikke lene oss tilbake på dem. Vi må sørge for å utvikle oss og følge opp de gode rutinene fra forrige skoleår. Vi har et godt system med tenkerom, handlingsplaner, refleksjon, morgensamlinger, verdier og regler som kjennetegner skolens identitet. Dette skal vi videreutvikle i et felles dokument om Lakkegata skoles identitet og verdier. Videre vil vi se på "teamet rundt eleven". Vi har elever som trenger ekstra oppfølging faglig og sosialt. Derfor vil vi ansette en sosialpedagog som vil jobbe sammen men sosiallærer for å observere, veilede og sette inn tiltak for å støtte de elevene som trenger det mest. Det vil være både innenfor mestring på skolen, relasjoner, skole-hjem samarbeid og samarbeid med andre instanser rundt eleven.

Vi ser også at FAU legger ned et stort stykke arbeid med trygg skolevei, trygg skolegård og utvidelse av skolegården som vil være ferdig til skolestart 2019-2020. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet. Vi ser at skolen og FAU kan forbedre seg innenfor kommunikasjon rundt hvordan skolen jobber og hva skolen tenker rundt sine satsningsområder og pedagogisk plattform. Dette skal formidles bedre til FAU, slik kan det bli mer forutsigbart og de foresatte kan få vite hvordan skolen legger til rette for god læring og tett oppfølging.

Satsningsområdene våre passer godt inn i arbeidet med ny lærerplan. Vi skal jobbe med de grunnleggende ferdighetene knyttet til hovedområdene Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling og Folkehelse og livsmestring som kommer inn i ny læreplan. Vi har dette skoleåret allerede hatt en realfagsuke. I februar skal vi ha vår faste BBiB uke og i mai skal vi for første gang ha en musikkuke. De tre ukene skal bidra til at vi som skole får jobbet med temaer og grunnleggende ferdigheter slik som det stilles krav til i ny læreplan.

Skoleåret 2019-2020 vil skolen satse mer på intern fagfornyelse ved hjelp av eksterne og interne ressurser. Vi vil i hovedsak gjennomføre kurs og veiledning på skolen for hele personalet. Skolen ønsker å utvikle felles forståelse av god tilpasset opplæring innenfor en variasjon av metoder. Vi vil også utvikle oss mer som skolen innenfor språk og regning.