Strategisk plan

Oppsummering av strategisk plan for 2018.
Forrige skoleår presterte elevene på Lakkegata skole spesielt godt innenfor lesing og skriving. Dette har vært et viktig satsingsområde for oss de siste årene og det er godt å se at det har gitt resultater. Vi har også jobbet spesielt med identitet og verdier. Det har vært en av årsakene til at både elever og ansatte trives godt på Lakkegata, noe elevundersøkelsen viser. Derfor videreføres mange av tiltakene fra i fjor.Tidlig innsats på 1.- 4. trinn med ekstra lærerressurser (MerLærere) som jobber systematisk med tilpasset opplæring har vært et godt tiltak som videreføres.
Tiltakene våre innenfor tidlig innsats er for å sikre at elevene skal oppnå grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Vi har også de siste årene jobbet med å forbedre den tilpassede opplæringen på TIEY-stasjonene våre gjennom kurs og utveksling av erfaringer slik at elevene våre får god variasjon i sin læringsprosess.
En viktig faktor til elevenes læring er samarbeidet med AKS. Flesteparten av våre elever på 1.-4. trinn går på AKS og sammen jobber vi med å utvikle barns språkferdigheter, regneferdigheter og sosiale ferdigheter gjennom læringsstøttende aktiviteter og lek. Vi har også en spesialpedagog med kompetanse innenfor barn med høyt læringsutbytte som gjør at vi også har et tilbud til de elevene som trenger litt ekstra å bryne seg på.
Vi jobber videre med våre verdier som er Raushet, Samhold, Ambisjoner og Stolthet. Dette vil trinnene presentere på hver morgensamling på mandager hvor en av verdiene vil ha et spesielt fokus hver måned/periode. Som en del av tiltakene rundt elevenes skolemiljø videreføres også tenkerommet. Tenkerommet er åpent hvert friminutt for elever som trenger hjelp til å håndtere en konflikt eller ønsker å snakke med en lærer, sosiallærer eller helsesøster.
Læreplanen har blitt revidert og har noen spennende nye hovedområder som vi ønsker å starte opp med allerede dette skoleåret og som vil videreføres i 2019. Derfor har vi i år to nye prosjektuker. Vi innfører en forskeruke og en musikkuke i tillegg til vårt tidløse prosjekt BBiB (Barn Bader i Bøker). Det å jobbe med felles prosjekter som skole ser vi gir et godt læringsutbytte for våre elever.For oss er det viktig å ha et godt samarbeid med alle som er involvert i barnas utvikling. Derfor er samarbeid med andre instanser og spesielt med foresatte og FAU viktig. FAU har jobbet hardt for elevenes skolemiljø. Blant annet med trafikksikkerhet rundt skolen og utvidelse av skolegården som er viktig for elevenes trivsel. Dette er med på å skape godt omdømme, som er en viktig indikator på jobben vi gjør.

 

Klikk her for å lese strategisk plan 2018.