Hovedseksjon

Strategisk plan

Osloskolens strategiske kart 2024-2027

Verbaldel strategisk plan: Lakkegata skole har høye ambisjoner på elevenes vegne. Våre strategiske satsinger er først og fremst rettet inn mot elevenes læring og opplevelse av et trygt og godt skolemiljø.

Skolen er opptatt av at alle elever skal få utfordringer. Våre elever skal ha ubegrensede muligheter, uavhengig av opphav eller bakgrunn. Elevene på Lakkegata skal oppmuntres og støttes i veien mot å nå sitt fulle læringspotensial. Skolen vil være den beste arena for sosial utjevning, og gode læringsresultater er den viktigste indikatoren på at vi lykkes.

Vi retter oppmerksomheten mot grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.

Gjennom samarbeidsundervisning får vi optimalisert og tilpasset undervisningen til den enkelte elev. Vi gjennomfører språkkurs og lesekurs på småskolen.

Elevene skal møte profesjonelle lærere, som hele tiden ønsker å optimalisere undervisningen. Alle ansatte skal oppleve tillit til å kunne prøve ut nye gode ideer for undervisningsmetoder og opplegg, og trinnmøtene skal være en arena for pedagogiske diskusjoner.

Våre elever skal bestå et 13-årig skoleløp, og våre elever skal kunne begynne på ungdomsskolen med de beste forutsetninger for å lykkes. Arbeidet med å sikre at flest mulig fullfører videregående opplæring, starter tidlig i skoleløpet. Vi har en systematisk fraværsoppfølging der vi arbeider aktivt for å redusere elevfraværet og fange opp elever som, av ulike årsaker, står i fare for å falle fra i skoleløpet.

Lakkegata skoles verdier er: stolthet, raushet, ambisjoner og samhold. Disse verdiene innebærer en målsetning om at alle barn skal oppleve muligheter til å nå sine mål.

Pedagoger og assistenter skoleres i hvordan vi skal være gode og trygge rollemodeller, samt bygge gode relasjoner til alle elever. Arbeidet med å synliggjøre og levendegjøre verdiene fortsetter i 2024.

I tett samarbeid med FAU skal vi gjøre skolen til en naturlig samlingsplass i nærmiljøet. Skole og FAU samarbeider blant annet om gjennomføring av prosjektukene “Barn Bader i Bøker” og Kulturuka. Dette samarbeidet vil videreføres til beste for barna ved skolen.

Sentralt i videre skoleutvikling vil være arbeid med å utvikle profesjonsfellesskapet, tverrfaglighet, dybdelæring og oppmerksomhet mot elevenes livsmestring. Skolen vil i løpet av 2024 tas opp som Dembra-skole (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme), jobbe videre med å utvikle en god tilbakemeldingskultur (Learnlab) og være en pilotskole i prosjektet “Musikk i skolen”.

De aller fleste barna på 1. – 4. trinn går på AKS. AKS gjennomfører gode læringsaktiviteter i samarbeid med skolen, og skal gi barna trygge og gode arenaer for lek og læring før og etter skoletid.