Oslostandard og rammeplanen

ugla

Oslostandarden beskriver forventninger som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen, og forventinger til foresatte med barn i AKS. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo.

Oslostandarden ble innført 1.august 2011 ved alle aktivitetsskoler.

Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning 

Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. 

Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for aktivitetsskolen på den enkelte skole. Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, aktivitetsskole, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.