Hovedseksjon

Læringstøttende aktiviteter

LSA

Aktivitetsskolen skal følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen. Og innarbeide disse i Aktivitetsskolens lokale planer. Vi tilbyr læringsstøttende aktiviteter i matematik, norsk og naturfag. For å være oppdatert, er dette synliggjort på vår ukeplaner og månedsplaner som blir lagt ut våre hjemmesider. Vi sender ut skolemelding ved oppdateringer og eventuelle endringer.

Aktivitetsskolen jobber ut fra rammeplanen som består av målområdene:

• Fysisk aktivitet
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. 

• Natur, miljø og bærekraftig utvikling
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet. 

• Kunst, kultur og kreativitet
Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

• Mat og helse
Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter.