Læringstøttende aktiviteter

LSA

Aktivitetsskolen skal følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen. Og innarbeide disse i Aktivitetsskolens lokale planer. Vi tilbyr læringsstøttende aktiviteter i matematik, norsk og naturfag. For å være oppdatert, er dette synliggjort på vår hjemmesider og månedsplaner som blir sendt ut til foresatte på e-post.

Aktivitetsskolen jobber ut fra rammeplanen som består av målområdene:

• Fysisk aktivitet og lek
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap.

• Lekser og fordypning
Gjennom leksehjelpstilbudet skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. 

• Natur, teknikk og miljø
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet. 

• Kunst, kultur og kreativitet
Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

• Mat og helse
Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter.