Hovedseksjon

Sosialpedagogisk team

bilde av sos ped team

Skolens sosialpedagogiske team jobber ut ifra en forståelse av skolens mandat som en forebyggende arena for alle barn, og en arena hvor barn som av ulike grunner har det vanskelig skal kunne oppleve mestring, kjenne tilhørighet og bli møtt av voksne som tar dem på alvor. Vi er av den oppfatning at eleven best kjenner sitt liv og sin virkelighet, og legger derfor stor vekt på elevens stemme i alt vårt arbeid.

Sos.ped.-teamet har et overordnet ansvar for å legge til rette for forebyggende og målrettet arbeid med skolens psykososiale miljø. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av sosialpedagogiske tiltak både på individ, gruppe og skolenivå. Sos.ped. jobber ut ifra et systemisk perspektiv og er opptatt av at atferd må forstås ut ifra den enkelte elevens kontekst og forutsetninger. På samme måte vet vi at det våre elever opplever på andre arenaer påvirker fungering på skolen, og samarbeider derfor tett med foresatte, men også andre skoler og instanser som BUP, PPT, fritidsklubber, utekontakt, politi og barnevern.

I 2019 vedtok byrådet at Osloskolen skal være traumeinformert og arbeide ut ifra prinsippene for traumebevisst omsorg. Sos.ped-teamet har for skoleåret 2021/2022 utviklet et kompetansehevingsprogram som innebærer implementering av Traumebevisst omsorg som gjeldende praksis for alle ansatte i skolen og AKS. Dette vil blant annet implementeres gjennom regelmessig veiledning av ansatte, kursing fra eksterne instanser og opprettelsen av en intern ressursgruppe som leder arbeidet sammen med sos.ped.-teamet og skolens ledelse. 

Kontaktinformasjon:

Ingar Olav Halten
ingar.halten@osloskolen.no

 

Anniken Jensen
anniken.jensen@osloskolen.no