Hovedseksjon

Sosialpedagogisk team

Skolens sosialpedagogiske team har et overordnet ansvar for forebyggende arbeid knyttet til skolens psykososiale miljø sammen med lærere, skolens ledelse, AKS og helsesykepleiere. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av sosialpedagogiske tiltak både på både skole-, trinn- og individnivå. Eksempel på slike tiltak er undervisningsopplegg i klasser om sosial kompetanse og konflikthåndtering, lekegrupper og samtaler med elever, både alene og i grupper.

Vi er opptatt av at atferd må forstås ut ifra den enkelte elevs kontekst og forutsetninger, og jobber ut ifra en forståelse av skolens mandat som en forebyggende arena for alle barn. Sos.ped. har som mål å være synlige i miljøet, og bidra til å bygge gode og trygge elevfellesskap, hvor elever kjenner tilhørighet til skolen, samt eget trinn og klasse.

Sosialpedagogisk team har blant annet fast ansvar for elevråd, den gyldne cherrox og planlegging og gjennomføring av kulturdag. Et satsningsområde for skoleåret vil være opprettelse av miljøteam. Dette vil bestå av elever ved skolen som sammen med sosialpedagogisk team planlegger og gjennomfører sosiale tiltak på skolenivå. I tillegg vil teamet i løpet av året gjennomføre flere undervisningsopplegg om samarbeid, sosial kompetanse og konflikthåndtering i alle klasser.

Teamet samarbeider også med eksterne instanser som Dragen fritidsklubb, BUP, PPT, utekontakt, politi og barnevern.

Skoleåret 23/24 består sosialpedagogisk team av Sara Meyer Boudaya, Anniken Jensen og Ingar Olav Halten. I tillegg vil Benjamin Zalo fungere som miljøarbeider tilknyttet teamet.

Kontaktinformasjon:

Ingar Olav Halten
ingar.halten@osloskolen.no

Anniken Jensen
anniken.jensen@osloskolen.no

Sara Meyer Boudaya
sara.boudaya@osloskolen.no

sosped.jpg